classifier svc

support vector classifiersvm

(support vector machine)(support vector classifier)maximal margin classifier

mmchyperplanehyperplanemarginmarginhyperplane[3]islrhyperplanesupport vectorssupport vectormmcmargin support vectorbias-variancebiasvariance

mmchyperplanesupport vector classifier, soft margin classifiermarginhyperplanemmcislr

svcmarginhyperplane C0 0mmc 0~1 margin 1 hyperplane